Wat kost ISO 14001?

Wat is ISO 14001?

De ISO 14001 milieunorm is de internationaal geaccepteerde standaard voor milieu managementsystemen. Met een milieu managementsysteem, gebaseerd op de ISO 14001 milieunorm, besteedt u structureel aandacht aan uw milieuprestaties in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu risico's.

  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

Hoe is ISO 14001 norm opgebouwd?

De ISO 14001 norm is een leidraad voor een milieu managementsysteem gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming.

De ISO 14001 milieu norm is een document van 33 pagina’s verdeeld over een viertal hoofdstukken en een tweetal bijlagen. Van deze 4 hoofdstukken gaat enkel het 4de hoofdstuk over de gewenst milieumanagement eisen. In dit hoofdstuk staat beschreven waaraan de organisatie dient te voldoen om te kunnen certificeren tegen de ISO 14001 milieu norm. Wat vervolgens weer zou moeten leiden tot een ISO 14001 certificering en een ISO 14001 certificaat.

De inhoud van de ISO 14001 norm

Hoofdstuk 4 van de ISO 14001 norm is opgebouwd uit een aantal subhoofdstukken. Subhoofdstuk 4.1 tot en met 4.6. Hierin zijn alles eisen beschreven waaraan het milieumanagementsysteem dient te voldoen om te komen tot een ISO 14001 certificaat, dan wel ISO 14001 certificering.

Hoofdstuk 4.1 geeft kort de algemene eisen weer waaraan het managementsysteem dient te voldoen.

Hoofdstuk 4.2 spreekt over het milieubeleid. Dit beleid dient door directie van de organisatie te worden opgesteld om hun betrokkenheid aan te tonen met betrekking tot het managementsysteem en een hierop volgende ISO 14001 certificering / certificaat.